VOKS.news

„Kit érdekel, nem vagyok svéd” – fakadt ki Szijjártó Péter a svéd tévében

„Svéd­asz­ta­lon a magyar demok­rá­cia” – ezzel a fel­ütés­sel tudó­sí­tott a kül­ügy­mi­nisz­ter Stockholmból.

Szij­jár­tó Péter kül­ügy­mi­nisz­ter a svéd álla­mi tele­ví­zi­ó­nak, az SVT-nek adott inter­jút. A 2021. decem­ber 5‑i Agen­da című 45 per­ces poli­ti­kai hát­tér­mű­sor máso­dik fele tel­jes egé­szé­ben a magyar demok­rá­ci­á­val fog­lal­ko­zott, ebben sze­re­pelt a több mint 6 per­ces Szij­jár­tó-inter­jú is az elhí­re­sült mondattal:

Kit érde­kel, nem vagyok svéd.

A magyar médi­á­ban csak a vágott vál­to­zat ter­jedt el, ezért fel­tet­tük a tel­jes, vágat­lan vál­to­za­tot is.

(VOKS.news)