VOKS.news

A romaügyi szakértő kikérte magának Bolgár úr szavait a Klubrádióban

For­gács Ist­ván meg­véd­te Orbán Vik­tor tus­vá­nyo­si beszé­dét és kikér­te magá­nak, hogy Bol­gár úr olyan mon­da­to­kat adjon a szá­já­ba, amit ő nem gondol.

For­gács a „hadd kér­jem már ki magam­nak” fel­ütés­sel kezd­te, majd így tet­te hely­re a műsorvezetőt:

Sen­ki ne eről­tes­se rám azt, hogy olyas­mi miatt érez­zem rosszul maga­mat, amit egyéb­ként én nem fel­tét­le­nül érzek.

A vita annak apro­pó­ján indult, hogy For­gács Ist­ván roma­ügyi szak­ér­tő a Man­di­ner című kon­zer­va­tív por­tá­lon írt egy cik­ket arról: Orbán Vik­tor tus­vá­nyo­si beszé­de nem szét­vá­laszt, hanem összeköt.

Félnetek jó lesz(?)

Bol­gár György az inter­jú­ban végig meg­le­pett­sé­gét han­goz­tat­ta, hogy miért nem sért egy roma értel­mi­sé­git az, amit ő (és sokan mások) annak gon­dol­nak. For­gács Ist­ván viszont kemé­nyen, oly­kor sar­ko­san fogal­maz­va érvelt amel­lett, hogy túl kel­le­ne már lép­nünk eze­ken a köte­le­ző pane­le­ken, ame­lyek folya­ma­tos ret­te­gést vizi­o­nál­nak a magyar közéletben.

A rend­kí­vül élénk és izgal­mas vita Bol­gár György és For­gács Ist­ván között a Klub­rá­dió Meg­be­szél­jük című műso­rá­ban hang­zott el 2022. júli­us 27-én.

(VOKS.news)