VOKS.news

VOKS.news – A józan ész választása

VOKS.news
Min­den hír, cikk, ami válasz­tás, elő­vá­lasz­tás, sza­va­zás, népszavazás.
Egy helyen.
Jobb­ról, bal­ról, egyformán.

Több mint 80 szá­za­lé­kos fel­dol­go­zott­ság­nál a Smer közel 24 szá­za­lé­kon, máso­dik helyen az exit pol­lok alap­ján győz­tes­nek gon­dolt Prog­resszív Szlo­vá­kia, har­ma­dik a Hlas. A magyar… 
HVG 
2023. 10. 01. 03:56
Szlo­vá­ki­á­ban az Irány (Smer-SD) vezet a meg­szer­zett vok­sok 24,6 szá­za­lé­ká­val az elő­re­ho­zott szlo­vák par­la­men­ti válasz­tá­son a leadott sza­va­za­tok 30,14 szá­za­lé­kos fel­dol­go­zott­sá­gá­nál. A fel­vi­dé­ki magyar párt,… 
Infostart 
2023. 10. 01. 01:56
Ha a vég­le­ges ada­tok hason­ló­ak lesz­nek, 2023-ban sem ala­kul Fico-kormány.… 
Index 
2023. 09. 30. 23:47
A fel­mé­rés sze­rint nem jut be magyar párt a pozso­nyi parlamentbe.… 
Telex 
2023. 09. 30. 23:00
Az elő­ze­tes vára­ko­zá­sok­kal ellen­tét­ben nem a popu­lis­ta Smer Irány-Szo­ci­ál­de­mok­rá­cia nyer­te meg a szlo­vá­ki­ai par­la­men­ti válasz­tást, hanem a Prog­resszív Szlo­vá­kia. Magyar párt nem került be a… 
HVG 
2023. 09. 30. 22:59
Az első ada­tok alap­ján a magyar Szö­vet­ség párt nem jut be a par­la­ment­be. (Cik­künk folya­ma­to­san frissül)… 
Mandiner 
2023. 09. 30. 22:57
Máso­dik helyen szo­ro­san mögöt­te Robert Fico párt­ja áll. The post A Prog­resszív Szlo­vá­kia nyer­te a szlo­vá­ki­ai válasz­tást az első exit poll sze­rint first appeared on… 
24.hu
2023. 09. 30. 22:32
Tudó­sí­tó­ink Pozsony­ban vár­ják a válasz­tás ered­mé­nye­it. 22.45 után vár­ha­tó, hogy meg­tud­juk, mely pár­tok jutot­tak be a par­la­ment­be, milyen arány­ban. A vok­so­lás előt­ti elő­re­jel­zé­sek sze­rint a… 
HVG 
2023. 09. 30. 22:17
Az elő­ze­tes infor­má­ci­ók alap­ján a magyar­lak­ta tele­pü­lé­se­ken ala­cso­nyabb a választókedv.… 
Mandiner 
2023. 09. 30. 21:20
Orszá­go­san magas a rész­vé­tel a szom­ba­ti, elő­re hozott par­la­men­ti válasz­tá­son Szlo­vá­ki­á­ban, ezért kulcs­kér­dés a válasz­tás kime­ne­te­le és a fel­vi­dé­ki magyar poli­ti­zá­lás szem­pont­já­ból, hogy hány felvidéki… 
HVG 
2023. 09. 30. 21:08
Ebsor­sá­ról val­lott a Toko néven ismert japán fér­fi, aki 2 mil­lió jen­ből csi­nál­ta­tott magá­nak élet­hű kutya­jel­mezt. The post Hiá­ba köl­tött egy vagyont arra, hogy kutya… 
24.hu
2023. 09. 30. 21:01
A sza­va­zá­sok után készült inter­júk­ból az derült: Szlo­vá­kia magyar nem­ze­ti­sé­gű pol­gá­rai szá­má­ra sem mind­egy, hogy milyen irányt vesz az ország.… 
Infostart 
2023. 09. 30. 20:40
Idén júni­us­ban nép­sza­va­zás szen­te­sí­tet­te a net­tó nul­la szén­di­oxid-kibo­csá­tást cél­zó klí­ma­tör­vényt, de a kor­mány csak halo­gat. The post Tíz­ez­rek tün­tet­tek Bern­ben, mert a sváj­ci kor­mány akadályozza… 
24.hu
2023. 09. 30. 19:50
A vág­besz­ter­cei (Považs­ká Bystri­ca) fér­fi össze­esett egy 78 éves fér­fi a sza­va­zó­he­lyi­ség­ben. Meg­pró­bál­ták újra­élesz­te­ni, sikertelenül.… 
Infostart 
2023. 09. 30. 19:28
Az ered­mé­nyek­re még vár­ni kell, de bőven volt már elég izgalom.… 
Mandiner 
2023. 09. 30. 19:09
Orosz­or­szág továb­bi terü­le­te­ket csa­tol­hat el Ukraj­ná­tól – közöl­te szom­ba­ton Dmi­t­rij Med­ve­gyev koráb­bi orosz elnök a négy kelet-ukraj­nai régió, Dony­eck, Luhanszk, Zapo­rizzs­ja és Her­szon név­le­ges annektálásának… 
24.hu
2023. 09. 30. 17:11
Negy­ven éve mutat­ták be Law­ren­ce Kas­dan A nagy bor­zon­gás című film­jét, mely azóta is fog­lal­koz­tat­ja néző­it: mi maradt a 60-as évek baby boom­ere­i­nek ide­a­liz­mu­sá­ból? Mindebben… 
24.hu
2023. 09. 30. 16:57
Zuza­na Capu­to­va állam­fő egy gya­nú­san visel­ke­dő sze­mély miatt vára­ko­zott a sza­va­zó­he­lyi­ség­nél. The post Gya­nús válasz­tó­pol­gár ron­gá­lás és rosszul­lét hát­rál­tat­ták a szlo­vá­ki­ai válasz­tá­so­kat first appeared on… 
24.hu
2023. 09. 30. 16:48
Érsek­új­vá­ron már a sza­va­zó­he­lyi­sé­gek meg­nyi­tá­sa előtt sor­ban áll­tak az emberek.… 
Mandiner 
2023. 09. 30. 16:24
Az egyik pozsony­li­get­fa­lui (Petržal­ka) sza­va­zó­kör­ben rosszul lett a válasz­tá­si bizott­ság egyik tag­ja, ezért kell meg­hosszab­bí­ta­ni a vok­so­lás idejét.… 
Infostart 
2023. 09. 30. 16:24