VOKS.news

VOKS.news – A józan ész választása

VOKS.news
Min­den hír, cikk, ami válasz­tás, elő­vá­lasz­tás, sza­va­zás, népszavazás.
Egy helyen.
Jobb­ról, bal­ról, egyformán.

Egy, a város­ban jól ismert sze­rep­lő jelen­tet­te be, hogy indul a válasz­tá­son a pol­gár­mes­ter ellenében.… 
Infostart 
2024. 02. 25. 14:31
A fehér­orosz elnök sem hagy­ja cser­ben a népét. The post Putyin barát­ja is újráz­na first appeared on 24.hu.…
24.hu
2024. 02. 25. 14:04
Aljak­szan­dar Lukas­en­ka nem nagy meg­le­pe­tés­re vasár­nap beje­len­tet­te, hogy elin­dul a 2025-ös elnök­vá­lasz­tá­son – jelen­tet­te a Bel­TA fehér­orosz álla­mi hír­ügy­nök­ség. A 2020-as válasz­tá­son az összes ellenzéki… 
HVG 
2024. 02. 25. 13:31
Az Euró­pai Bizott­sá­ga ezút­tal a szu­ve­re­ni­tás­vé­del­mi tör­vény miatt lép­het. The post Jávor Bene­dek: Ismét fel­füg­geszt­he­tik az uni­ós pén­ze­ket first appeared on 24.hu.…
24.hu
2024. 02. 25. 13:18
Szom­ba­ton Dél-Karo­li­ná­ban tar­tott elő­vá­lasz­tást a Repub­li­ká­nus Párt.… 
Infostart 
2024. 02. 25. 12:57
Sze­rin­te a köz­vet­len elnök­vá­lasz­tás üres szlo­gen.  The post Ungár Péter elma­gya­ráz­ta, miért nem tün­tet­nek az ellen­zék­kel first appeared on 24.hu.…
24.hu
2024. 02. 25. 12:34
Az exel­nök behúz­ta Dél-Karo­li­nát is a repub­li­ká­nus elő­vá­lasz­tá­son. The post Trump 20 szá­za­lék­pon­tot vert a rivá­li­sá­ra annak saját álla­má­ban first appeared on 24.hu.…
24.hu
2024. 02. 25. 12:10
Az euró­pai orszá­gok több­sé­gé­ben már tesz­te­lik az egy nap­pal rövi­debb mun­ka­he­tet, nem kizárt, hogy pár év múl­va kisebb­ség­ben lesz­nek azok, akik öt napot dol­goz­tat­ják az… 
24.hu
2024. 02. 25. 12:02
A biz­ton­ság­po­li­ti­kai szak­ér­tő sze­rint az ame­ri­kai pénz­ügyi támo­ga­tás és nagy ható­tá­vol­sá­gú fegy­ve­rek nél­kül jelen­leg nincs esé­lye Ukraj­ná­nak a hábo­rú megfordítására.… 
Mandiner 
2024. 02. 25. 11:42
A poli­ti­kus kifej­tet­te, hogy az LMP miért nem vesz részt a vasár­na­pi tüntetésen.… 
Index 
2024. 02. 25. 11:18
Az ötle­tet fel­ve­tő poli­ti­ku­sok remé­lik, hogy a vég­le­ges ver­zió minél hama­rabb a frak­ció, majd az Ország­gyű­lés elé terjeszthetik.… 
Mandiner 
2024. 02. 25. 11:15
A Par­la­ment elé vár­ják a tüntetőket.… 
Index 
2024. 02. 25. 09:50
Míg a jobb­ol­dal képes volt levon­ni a kon­zek­ven­ci­á­kat, vál­lal­ta a követ­kez­mé­nye­ket, addig a bal­ol­dal nem volt képes ugyan­ezt megtenni.… 
Mandiner 
2024. 02. 25. 09:42
Fő rivá­li­sa, Nik­ki Haley volt kor­mány­zó ott­ho­ná­ban zse­belt be 59,8 szá­za­lék­nyi szavazatot.… 
HVG 
2024. 02. 25. 09:37
A Fidesz par­la­men­ti frak­ció­ve­ze­tő­je sze­rint tisz­ta, vilá­gos sza­bá­lyok­ra van szükség.… 
Index 
2024. 02. 25. 09:35
Rivá­li­sa viszont még így sem száll ki a versenyből.… 
Index 
2024. 02. 25. 08:33
A leg­re­for­má­tu­sabb megyénk­ben rend­re a leg­ala­cso­nyabb a válasz­tá­si kedv, de ez inkább magya­ráz­ha­tó az ellen­zé­ki válasz­tók eddi­gi fásult­sá­gá­val. Meg­mu­tat­juk azt is, hogy egy lehet­sé­ges államfői… 
Telex 
2024. 02. 25. 07:59
Prog­ram­be­szé­dé­ben ugyan­úgy Ame­ri­ka pusz­tu­lá­sát vizi­o­nál­ta, mint hét éve, elnö­ki beik­ta­tá­sa­kor, bár köz­ben négy évig ő volt az elnök. Elő­vá­lasz­tá­si rivá­li­sa, Nik­ki Haley nevét ki se… 
Telex 
2024. 02. 24. 23:14
Volo­di­mir Zelensz­kij ukrán elnök az ukraj­nai hábo­rú kitö­ré­sé­nek máso­dik évfor­du­ló­ja alkal­má­ból köz­ve­tí­tett szom­ba­ti vide­o­ü­ze­ne­té­ben ismét kije­len­tet­te, hogy hazá­ja győz­ni fog az orosz agresszi­ó­val szem­ben. The… 
24.hu
2024. 02. 24. 21:12
A hol­lan­di­ai válasz­tá­so­kon győz­tes, radi­ká­lis jobb­ol­da­li poli­ti­kus — sza­kít­va koráb­bi véle­mé­nyé­vel — beje­len­tet­te, hogy kor­má­nya foly­tat­ja az fegy­ver­szál­lí­tá­so­kat Ukrajnának.… 
Infostart 
2024. 02. 24. 20:40