VOKS.news

VOKS.news – A józan ész választása

VOKS.news
Min­den hír, cikk, ami válasz­tás, elő­vá­lasz­tás, sza­va­zás, népszavazás.
Egy helyen.
Jobb­ról, bal­ról, egyformán.

Nyira­ti Klá­ra sze­rint vidé­ki momen­tu­mos pol­gár­mes­ter­ként keve­sen vol­tak hoz­zá hason­ló­an tudat­ha­sa­dá­sos álla­pot­ban, ami párt és a város érde­kei közöt­ti válasz­tást illeti.… 
HVG 
2023. 12. 09. 20:35
Ha Trump elvesz­ti a válasz­tást, az meg­vál­toz­tat­hat­ja Orbán poli­ti­ká­ját a bol­gár elem­ző sze­rint. The post Krasz­tev: Orbán akko­ra poli­ti­kai koc­ká­za­tot vál­lal, ami­be bele is bukhat … 
24.hu
2023. 12. 09. 19:32
Ezzel együtt folya­ma­to­san figye­lem­mel követ­jük a végrehajtást.… 
Mandiner 
2023. 12. 09. 19:01
Men­c­zer Tamás­nak azon­nal sze­met szúrt vala­mi. The post Itt a kül­ügy első reak­ci­ó­ja az új ukrán kisebb­sé­gi tör­vény­re first appeared on 24.hu.…
24.hu
2023. 12. 09. 18:43
Sok sikert kíván­tak egy­más­nak. The post Orbán Vik­tor Jair Bol­so­na­ró­val tár­gyalt Argen­tí­ná­ban first appeared on 24.hu.…
24.hu
2023. 12. 09. 17:39
Dob­rev Klá­ra hitet tesz az Euró­pai Egye­sült Álla­mok mel­lett, és elmond­ja, hogy osz­ta­ná újra a jövedelmünket.… 
Mandiner 
2023. 12. 09. 17:06
A leg­több ember fejé­ben egy­sze­rű­en nincs alter­na­tí­vá­ja az elnöknek.… 
Index 
2023. 12. 09. 16:53
Koráb­ban még arról volt szó, hogy négy­szem­közt tart­ják a talál­ko­zót. The post Kósa Lajos nem­csak Kar­sai Dáni­el­lel, de az alkot­mány­jo­gász sors­tár­sa­i­val is talál­ko­zik first appeared… 
24.hu
2023. 12. 09. 16:24
Nem támo­gat­ják a Rákos­ren­de­ző­re ter­ve­zett beru­há­zást. The post LMP: elfo­gad­ha­tat­lan a „Maxi-Dubaj” first appeared on 24.hu.…
24.hu
2023. 12. 09. 15:49
Sheyn­nis Pala­cios nyer­te az idén a Miss Uni­ver­se szép­ség­ver­senyt. Hazá­já­ban töme­gek ünnep­lik, az öt évvel ezelőt­ti kor­mány­el­le­nes tün­te­té­se­ken való rész­vé­te­le miatt viszont a san­di­nis­ta rezsim… 
24.hu
2023. 12. 09. 15:03
Ukraj­na „min­dent meg­tett, amit elvár­tak tőlünk” az euró­pai uni­ós aján­lá­sok átül­te­té­sé­vel kap­cso­lat­ban — jelen­tet­te ki Volo­di­mir Zelensz­kij ukrán elnök azt köve­tő­en, hogy az ukrán parlament… 
Infostart 
2023. 12. 09. 14:22
Ukraj­na min­dent meg­tett, amit elvár­tak tőle az euró­pai uni­ós aján­lá­sok átül­te­té­sé­vel kap­cso­lat­ban – jelen­tet­te ki Volo­di­mir Zelensz­kij ukrán elnök azt köve­tő­en, hogy az ukrán parlament… 
24.hu
2023. 12. 09. 14:16
Az ukrán minisz­ter­el­nök sze­rint ez lehe­tő­vé teszi, hogy meg­kez­dőd­hes­se­nek a csat­la­ko­zá­si tár­gya­lá­sok az Euró­pai Unióval.… 
Mandiner 
2023. 12. 09. 14:04
Sokat eny­hí­tet­tek. The post Elfo­gad­ták az ukrán nyelv­tör­vény módo­sí­tá­sát, sok­kal nagyobb sza­bad­sá­got kap a magyar nyel­vű okta­tás first appeared on 24.hu.…
24.hu
2023. 12. 09. 13:46
Vona Gábor új párt­ja online nép­sza­va­zást indít decem­ber 11-én ennek feltérképezésére.… 
Index 
2023. 12. 09. 13:37
Elfo­gad­ta az ukrán par­la­ment pén­tek éjjel a nem­ze­ti kisebb­sé­gek joga­i­ról szó­ló új tör­vényt, amely az ukrán kor­mány­zat sze­rint figye­lem­be veszi az Euró­pa Tanács és szerveinek… 
Infostart 
2023. 12. 09. 13:04
A tör­vény­mó­do­sí­tást, ami lehe­tő­vé teszi a magya­rul való okta­tást, már Zelensz­kij is aláírta.… 
Telex 
2023. 12. 09. 11:46
Az ENSZ Biz­ton­sá­gi Taná­csá­nak 13 tag­ja támo­gat­ta az Egye­sült Arab Emír­sé­gek által beter­jesz­tett kez­de­mé­nye­zést. Az állan­dó tag Nagy-Bri­tan­nia tar­tóz­ko­dott a szavazáson.… 
HVG 
2023. 12. 09. 09:51
A bol­gár tör­vény­ho­zás felül­bí­rál­ta Rumen Rad­ev elnök vétóját.… 
Mandiner 
2023. 12. 09. 08:03
Kihir­det­te a cég a dön­té­sét. The post Beje­len­tet­te a Pan­to­ne a 2024-es év szí­nét first appeared on 24.hu.…
24.hu
2023. 12. 09. 06:45