VOKS.news

VOKS.news – A józan ész választása

VOKS.news
Min­den hír, cikk, ami válasz­tás, elő­vá­lasz­tás, sza­va­zás, népszavazás.
Egy helyen.
Jobb­ról, bal­ról, egyformán.

A nyá­ri sze­zon elen­ged­he­tet­len prog­ram­ja a gril­le­zés. Min­den csa­lád, min­den bará­ti tár­sa­ság szá­má­ra ez a leg­jobb mód­ja a közös és tar­tal­mas együtt­lét­nek. The post Grillezéshez… 
24.hu
2024. 05. 27. 00:00
A köz­tár­sa­sá­gi­el­nök-válasz­tás dön­tő for­du­ló­ját a reg­ná­ló állam­fő, Gita­nas Nausė­da nyer­te, aki önma­gát kon­zer­va­tív­ként defi­ni­ál­ja és a magyar kor­mány­fő régi szövetségese.… 
Mandiner 
2024. 05. 26. 22:57
A nehéz­sú­lyú boksz­vi­lág­baj­nok jól érez­te magát Budapesten.… 
Index 
2024. 05. 26. 22:02
A NATO-ban is ki kell tar­ta­ni a béke mel­lett — jelen­tet­te ki a minisz­ter­el­nök a Pat­ri­ó­tá­nak adott inter­jú­ban. Több­száz négy­zet­mé­te­res zöld­te­rü­let jön lét­re a pesti… 
Infostart 
2024. 05. 26. 21:45
Sze­rin­te egy új gya­lo­gos­híd meg­épí­té­se után újra az autó­so­ké lehet­ne a Lánc­híd. The post Magyar Péter: Szent­ki­rá­lyi Ale­xand­rát vissza fog­ják lép­tet­ni Vitézy Dávid javá­ra first… 
24.hu
2024. 05. 26. 21:32
A júni­us 9‑ei válasz­tás hábo­rú­ról és béké­ről, a jövő­ről, a gye­re­ke­ink jövő­jé­ről, egy­ál­ta­lán a magyar élet­le­he­tő­sé­gek­ről szól — jelen­tet­te ki a minisz­ter­el­nök a Pat­ri­ó­ta Youtube-csatornájának… 
Infostart 
2024. 05. 26. 20:45
Orbán sze­rint a világ­há­bo­rúk­nak köszön­het­jük a mig­rá­ci­ót. The post Orbán sze­rint elkép­zel­he­tő, hogy már a har­ma­dik világ­há­bo­rú kez­de­ti ese­mé­nye­it lát­juk first appeared on 24.hu.…
24.hu
2024. 05. 26. 19:09
A nem­ze­ti ébre­dés­sel mond­hat­ni sors­sze­rű­en kerül­tek ellen­tét­be az egyen­jo­gú­sá­got köve­te­lő romá­nok és a nem­zet­ál­lam­ban gon­dol­ko­dó magya­rok. The post Gőgös­nek, elnyo­mó­nak lát­ta a román a magyart… 
24.hu
2024. 05. 26. 19:00
Orbán arról beszélt, hogy „nincs elég fehér keresz­tény ember Euró­pá­ban”. The post Donáth Anna sze­rint Orbán Vik­tor újra rasszis­ta húro­kat pen­ge­tett first appeared on 24.hu.…
24.hu
2024. 05. 26. 17:02
A leve­gő és az egy­ko­ri világ­baj­nok köz­ti ütkö­zet ered­mé­nyé­re saj­nos nem derült fény. The post Az Ország­ház­ban leve­gő­bok­szolt Evan­der Holy­field, akit a minisz­ter­el­nök hívott Budapestre… 
24.hu
2024. 05. 26. 16:44
Evan­der Holy­field nagyon jól érez­te magát hazánkban.… 
Mandiner 
2024. 05. 26. 16:38
„Mi magya­rok azt gon­dol­juk, hogy ez a válasz­tás a hábo­rú­ról és a béké­ről szól” – muta­tott rá kér­dés­re vála­szol­va Orbán Viktor.… 
Mandiner 
2024. 05. 26. 15:57
A sztár­spor­to­ló a pén­te­ki pro­fi gálá­ra érke­zett, de talál­ko­zott Orbán Vik­tor­ral, és szel­fi­zett Bunyós Pityu­val, vala­mint Növé­nyi Nor­bert­tel is.… 
Telex 
2024. 05. 26. 15:35
A Smer párt par­la­men­ti kép­vi­se­lő­je tele­fo­non beszélt a szlo­vák miniszterelnökkel.… 
Index 
2024. 05. 26. 15:24
A besz­ter­ce­bá­nyai kór­ház sze­rint a meg­me­rény­elt kor­mány­fő egész­sé­gi álla­po­ta meg­fe­lel a vára­ko­zá­sok­nak. The post Év végé­re épül­het fel Fico first appeared on 24.hu.…
24.hu
2024. 05. 26. 14:17
A For­ró szél című jugo­szláv soro­zat a nyolc­va­nas évek­ben ren­de­sen meg­osz­tot­ta a közön­sé­get és a kri­ti­ku­so­kat is, utób­bi­ak közül töb­ben is menet köz­ben vál­toz­tat­tak a… 
24.hu
2024. 05. 26. 14:03
Sulyok Tamás válasz­tá­sa egy Weö­res Sán­dor vers­re esett.… 
Index 
2024. 05. 26. 13:37
Szo­kás sze­rint levél­ben vagy kül­kép­vi­se­le­ten is lehet vok­sol­ni, külön­bö­ző feltételekkel.… 
HVG 
2024. 05. 26. 13:31
A Smer par­la­men­ti kép­vi­de­lő­je, Ján Rich­ter sze­rint mini­mum fél éves reha­bi­li­tá­ció vár a meg­lőtt szlo­vák miniszterelnökre.… 
Telex 
2024. 05. 26. 13:29
Dob­rev Klá­ra közöl­te: cél­juk, hogy elmoz­dít­sák az államfőt.… 
Index 
2024. 05. 26. 13:19