VOKS.news

Lekicsinylően beszélnek a fideszesek a katatörvény elleni tüntetésekről

Össze­fog­lal­tuk, miket gon­dol­nak a kor­mány­pár­ti fide­szes kép­vi­se­lők és az MKIK elnö­ke a kata szi­go­rí­tá­sa elle­ni tün­te­té­sek­ről, tüntetőkről.

„Ez nem olyan nagy til­ta­ko­zás”nyi­lat­ko­zott némi gon­dol­ko­dás után a Hír TV Napi Aktu­á­lis című műso­rá­ban Hol­lik Ist­ván, miu­tán a műsor­ve­ze­tő meg­kér­dez­te tőle, hogy kor­mány­párt részé­ről számítottak‑e ekko­ra til­ta­ko­zás­ra. A Fidesz-KDNP kom­mu­ni­ká­ci­ós igaz­ga­tó­ja ezután azt fej­te­get­te, nem sze­ren­csés, hogy „napi párt­po­li­ti­kai her­ge­lés okán” az ellen­zé­ki kép­vi­se­lők sza­bály­sér­tés­re szó­lít­ják fel a tün­te­té­sen részt vevő „néhány 100 embert”.

Tál­lai And­rás, a kata­tör­vény fide­szes vezér­szó­no­ka a tör­vény­ja­vas­lat benyúj­tá­sá­nak más­nap­ján, a tör­vény elfo­ga­dá­sát meg­elő­ző per­cek­ben a Telex tudó­sí­tá­sá­ból olva­sott fel a par­la­ment­ben. Az állam­tit­kár azt tar­tot­ta fon­tos­nak kiemel­ni, hogy a – beszé­de köz­ben is zaj­ló – civi­lek által spon­tán szer­ve­ző­dő „tün­te­tés­nek nem volt konk­rét prog­ram­ja, […] a tün­te­tők szel­lő­sen áll­do­gál­tak és kis cso­por­tok­ban beszél­get­tek” a Kos­suth téren.

A Magyar Keres­ke­del­mi és Ipar­ka­ma­ra elnö­ke, Par­ragh Lász­ló az RTL Klub­nak adott inter­jút. A kata meg­szün­te­té­sét szor­gal­ma­zó kama­ra­el­nök a műsor­ve­ze­tő azon fel­ve­té­sé­re, mely sze­rint jó sokan vol­tak az utcán az első napon, kis­sé iro­ni­ku­san ezzel a kér­dés­sel vágott vissza:

Mennyi az a jó sok? Néhány száz?

Kont­rát Károly állam­tit­kár a Telex ripor­te­ré­nek a kata­tör­vény soron kívü­li elfo­ga­dá­sá­nak miért­je­it fir­ta­tó érdek­lő­dé­sé­re ezzel, az azóta las­san szál­ló­igé­vé váló for­du­lat­tal vála­szolt: „Ez így ala­kult. Min­den jót.”

(VOKS.news)