VOKS.news

Benzinárstopstop – a kormány kivezette a hatósági árat

Az üzem­anyag­ár­stop­ra kive­tett kor­mány­za­ti szank­ci­ót rend­kí­vü­li saj­tó­tá­jé­koz­ta­tón jelen­tet­te be Gulyás Ger­gely és Her­ná­di Zsolt MOL-vezér.

A hét­főn hatály­ba lépett kőolaj­szank­ci­ók után két nap­pal a kor­mány – a Mol javas­la­tá­ra – az üzem­anyag­ár­sto­pot meg­szün­te­ti – jelen­tet­te be 2022. decem­ber 6‑án, ked­den késő este Gulyás Ger­gely Minisz­ter­el­nök­sé­get veze­tő minisz­ter Buda­pes­ten. Az intéz­ke­dés a beje­len­tés­sel egy idő­ben azon­nal élet­be lép.

Szankció az árstopra

A tár­ca­ve­ze­tő hang­sú­lyoz­ta: a brüssze­li szank­ci­ók ered­mé­nye az, hogy a 480 forin­tos üzem­anyag­árat nem lehet az ország összes ben­zin­kút­ján a magyar csa­lá­dok­nak biz­to­sí­ta­ni. A minisz­ter jelez­te: a szank­ci­ók élet­be lépé­se az elmúlt napok­ban min­den­ki által meg­ta­pasz­tal­ha­tó módon zava­ro­kat oko­zott Magyar­or­szág üzem­anyag-ellá­tá­sá­ban. A Mol hét­főn levél­ben tájé­koz­tat­ta az ener­gia­ügyi minisz­tert, hogy import nél­kül nem tud­ja meg­ol­da­ni az ország üzem­anyag-ellá­tá­sát – tet­te hozzá.

A Mol eddig bírta

Her­ná­di Zsolt, a Mol elnök-vezér­igaz­ga­tó­ja közöl­te: töl­tő­ál­lo­má­sa­ik negye­dé­ben volt leürü­lés az elmúlt napokban.

Ami­óta a Mol van, ilyen nem történt

– fogal­ma­zott.

A közös saj­tó­tá­jé­koz­ta­tón Her­ná­di kije­len­tet­te: „A Mol eddig bír­ta”. Azt is hang­sú­lyoz­ta, hogy több mint egy évig tar­tott a ható­sá­gi áras üzem­anyag­ár, és a Mol min­dent meg­tett az ellá­tás biztosításáért.

Éjjel-nap­pal men­nek teher­au­tó­ik, de nem bír­nak töb­bet teljesíteni

– fogal­ma­zott.

Tájé­koz­ta­tá­sa sze­rint múlt héten 2,2 mil­lió vásár­lót szol­gál­tak ki, ez a leg­rob­osz­tu­sabb turis­ta­for­ga­lom­nak felel meg a töltőállomásoknál.

(VOKS.news, via MTI)