VOKS.news

Orbán Dallasban szólította fel összefogásra az amerikaiakat

A magyar minisz­ter­el­nök beszélt a csa­lád­ról, a mig­rá­ci­ó­ról, a hábo­rú­ról és a libe­rá­lis bal­ol­dal­ról. Orbán Vik­tor tel­jes nyi­tó­be­szé­de a 2022-es texa­si CPAC konferencián.

Össze kell fog­ni az ame­ri­kai kon­zer­va­tí­vok­kal, mert „mi, magya­rok tud­juk, hogyan lehet leküz­de­ni a sza­bad­ság ellen­sé­ge­it a poli­ti­kai had­szín­té­ren” – jelen­tet­te ki Orbán Vik­tor minisz­ter­el­nök csü­tör­tö­kön a texa­si Dal­las­ban, nyi­tó­be­szé­det tart­va az Ame­ri­kai Kon­zer­va­tív Unió nyá­ri kon­fe­ren­ci­á­ján, a CPAC-en.

Han­goz­tat­ta, hogy 2024-ben mind az Egye­sült Álla­mok­ban, mind az Euró­pai Uni­ó­ban fon­tos válasz­tá­so­kat tar­ta­nak, és ezek fog­ják „meg­ha­tá­roz­ni a nyu­ga­ti civi­li­zá­ci­ó­ért vívott csa­ta két frontját”.

Ha vala­ki­nek két­sé­gei len­né­nek afe­lől, hogy a prog­resszív libe­rá­li­sok és a kom­mu­nis­ták ugyan­azok, csak kér­dez­ze­nek ben­nün­ket, magya­ro­kat, mi mind­ket­tő­vel har­col­tunk már, és ők igen­is ugyanazok

– fogal­ma­zott a kor­mány­fő a leg­na­gyobb kon­zer­va­tív seregszemlén.

Hang­sú­lyoz­ta: „az érté­ke­ink, úgy­mint a nem­zet, a keresz­tény gyö­ke­rek és a csa­lád lehet­nek sike­re­sek a poli­ti­kai harc­me­zőn”, még ma is, ami­kor a poli­ti­kai éle­tet a libe­rá­lis hege­mó­nia ural­ja. Eze­ket az érté­ke­ket sike­res­sé és fősod­ra­tú­vá tet­ték Magyar­or­szá­gon – vélekedett.

A minisz­ter­el­nök úgy lát­ja, a siker kul­csa, hogy 100 szá­za­lé­kon kell har­col­ni : „az iga­zat mond­juk, és kiál­lunk az iga­zun­kért, még akkor is, ha ezért a fél világ támad ben­nün­ket”. A leg­fon­to­sabb pedig, hogy bíz­ni kell a zsi­dó-keresz­tény taní­tá­sok­ban – tet­te hozzá.

Vissza a gyökerekhez

Kiemel­te: a mai prog­resszí­vok újra meg­pró­bál­ják levá­lasz­ta­ni a nyu­ga­ti civi­li­zá­ci­ót keresz­tény gyö­ke­re­i­ről, de ha levá­laszt­ják a nyu­ga­ti civi­li­zá­ci­ót zsi­dó-keresz­tény örök­sé­gé­ről, akkor a leg­rosszabb dol­gok tör­tén­het­nek meg a történelemben.

A taní­tá­sok alap­ján elég bát­rak­nak kell len­nünk ahhoz, hogy akár a leg­ér­zé­ke­nyebb kér­dé­sek­kel is fog­lal­koz­zunk, úgy­mint a mig­rá­ció, a nemek sze­re­pe és a civi­li­zá­ci­ók összecsapása

– fej­tet­te ki Orbán Vik­tor. Egy keresz­tény poli­ti­kus nem lehet rasszis­ta – tet­te hoz­zá. Kiemel­te: a kor­mány zéró tole­ran­ci­át hir­de­tett meg a rassziz­mus­sal és anti­sze­mi­tiz­mus­sal szem­ben, tehát „ezzel vádol­ni ben­nün­ket nem más, mint hírhamisítás”.

Ne engedjünk a nyomásnak

A minisz­ter­el­nök kitért arra is, hogy a demok­ra­ta veze­té­sű ame­ri­kai kor­mány ideo­ló­gi­ai nyo­más alá helyez­te Euró­pát és külö­nö­sen Brüsszelt. Hang­sú­lyoz­ta: a Barack Oba­ma elnök vezet­te régeb­bi admi­niszt­rá­ció „meg­pró­bált arra kény­sze­rí­te­ni ben­nün­ket, hogy vál­toz­tas­suk meg Magyar­or­szág alap­tör­vé­nyét, és töröl­jük ki abból a keresz­tény és nem­ze­ti értékeket”.

A sza­bad világ veze­tő hatal­ma arra akart ben­nün­ket kény­sze­rí­te­ni, hogy vál­toz­tas­suk meg az alkot­má­nyun­kat egy glo­bá­lis libe­rá­lis elkép­ze­lés szerint

– fogal­ma­zott. Hoz­zá­fűz­te: sike­re­sen ellen­áll­tak ennek a kísérletnek.

Kifej­tet­te: Texast az Egye­sült Álla­mok magá­nyos csil­lag álla­má­nak is neve­zik, ami azt jelen­ti, hogy „a füg­get­len­ség, a sza­bad­ság és a szu­ve­re­ni­tás a leg­ked­ve­sebb érték itt, Ame­ri­ká­nak ezen táján”.

Hazám, Magyar­or­szág, Euró­pa magá­nyos csil­lag álla­ma, a magya­rok a füg­get­len­sé­gért, a sza­bad­sá­gért és a szu­ve­re­ni­tá­sért har­col­tak az elmúlt 500 évben

– fogal­ma­zott. Hoz­zá­tet­te: „har­col­tunk a keresz­tény­sé­gért a közép- és újkor­ban, har­col­tunk a keresz­tény­de­mok­rá­ci­á­ért a husza­dik szá­zad­ban, és ezt a har­cot a mai napig folytatjuk”.

Meg­je­gyez­te: ő egy olyan ország veze­tő­je, amely „a mai napig a prog­resszív libe­rá­li­sok táma­dá­sa alatt áll”. A leg­újabb prog­resszív moz­ga­lom­ra utal­va kiemelte:

Magyar­or­szág egy régi, büsz­ke, de Dávid-nagy­sá­gú nem­zet, mely egye­dül áll a Glo­bá­lis Woke Góli­át­tal szemben.

Ezért sze­ret­nék meg­nyer­ni az ame­ri­kai kon­zer­va­tí­vok támo­ga­tá­sát is – tet­te hoz­zá. Köszö­ne­tet mon­dott egy­út­tal Donald Trump elő­ző elnök­nek a magyar válasz­tá­sok előtt nyúj­tott támogatásáért.

Harcoljunk a nyugati civilizációért

Beszélt arról is, hogy „az Euró­pai Unió okos­to­já­sai is nyo­mást gya­ko­rol­nak ránk”. Vissza kell ven­nünk az intéz­mé­nye­ket Washing­ton­ban és Brüsszel­ben, „barát­ra és szö­vet­sé­ges­re kell talál­nunk egy­más­ban” – fogal­ma­zott. Emlé­kez­te­tett: idén az Egye­sült Álla­mok­ban fél­idős válasz­tá­so­kat tar­ta­nak, azt köve­tő­en, 2024-ben pedig elnök- és kong­resszu­si válasz­tást. Euró­pá­ban ugyan­eb­ben az évben euró­pai par­la­men­ti válasz­tá­sok lesz­nek. Ez a két hely­szín fog­ja meg­ha­tá­roz­ni a nyu­ga­ti civi­li­zá­ci­ó­ért vívott csa­ta két front­ját – jelez­te a magyar kor­mány­fő. Mivel ma egyi­ket sem a kon­zer­va­tív oldal bir­to­kol­ja, nem lesz könnyű a követ­ke­ző két év – figyelmeztetett.

A magya­rok vol­tak az elsők Euró­pá­ban, akik nemet mond­tak az ille­gá­lis mig­rá­ci­ó­ra és a fal­nak köszön­he­tő­en meg­ál­lí­tot­ták az ille­gá­lis mig­rán­sok invá­zi­ó­ját. Orbán Vik­tor azt mondta:

A magya­rok úgy gon­dol­ják, hogy meg kell állí­ta­ni az ille­gá­lis beván­dor­lást a nem­zet védel­me érdekében.

Kiemel­te: a magyar kor­mány úgy dön­tött, hogy kiké­ri az embe­rek véle­mé­nyét arról, hogy akarnak‑e ille­gá­lis mig­rá­ci­ót, vagy sem, és a nép­sza­va­zá­son a magya­rok úgy dön­töt­tek, hogy nem akar­nak mig­rá­ci­ót. Tehát nem akar­nak a prog­resszí­vak sza­bá­lyai sze­rint ját­sza­ni – tet­te hozzá.

Család mindenek előtt

A minisz­ter­el­nök külön beszélt arról, hogy Magyar­or­szá­gon az alkot­mány védi a csa­lá­do­kat és gyer­me­ke­ket. A kor­mány nem csak fizi­kai falat épí­tett a hatá­ro­kon és pénz­ügyi falat a csa­lá­dok köré, hanem egy jogi falat is fel­húz­tak, hogy meg­véd­jék a gyer­me­ke­ket az őket cél­zó gen­derideo­ló­gi­á­val szem­ben – fogal­ma­zott a minisz­ter­el­nök, aki­nek beszé­dét a hall­ga­tó­ság részé­ről sok­szor heves tet­szés­nyil­vá­ní­tás kísérte.

Kitért arra is, hogy a magya­rok egy nép­sza­va­zá­son nemet mond­tak a szü­lői bele­egye­zés nél­kü­li isko­lai sze­xu­á­lis felvilágosításra.

Magyar­or­szág tör­té­nel­me során soha koráb­ban nem volt olyan nép­sza­va­zás, ahol az embe­rek ilyen óri­á­si több­sé­ge mon­dott nemet valamire

– hang­sú­lyoz­ta Orbán Vik­tor, arról viszont nem tett emlí­tést, hogy a nép­sza­va­zás mind a négy kér­dés­ben érvény­te­len lett.

Beszé­dé­ben jelez­te, hogy poli­ti­kai filo­zó­fi­á­ja sze­rint a csa­lád az a hely, ahol a szü­lők átad­ják az érté­ke­ket a követ­ke­ző nemzedéknek.

Ha meg­szűn­nek a tra­di­ci­o­ná­lis csa­lá­dok, akkor sem­mi sem ment­he­ti meg a Nyu­ga­tot a pusztulástól

– véle­ke­dett Orbán Vik­tor. Hoz­zá­tet­te: ezért tavaly Magyar­or­szág a GDP több mint hat szá­za­lé­kát köl­töt­te családpolitikára.

Biztonság, adók

Orbán Vik­tor azt is kije­len­tet­te, hogy Magyar­or­szág Euró­pa leg­biz­ton­sá­go­sabb orszá­ga. Han­goz­tat­ta, hogy a kor­mány állás­pont­ja sze­rint a rend­vé­del­mi szer­vek nem az embe­rek ellen­sé­gei, ugyan­ak­kor a rend­őr­ség­nek tisz­te­le­tet kell élveznie.

Védel­mé­be vet­te az adó­csök­ken­tés poli­ti­ká­ját. Úgy vél­te, a prog­resszí­vak „min­dig a pén­zün­ket akar­ják”, míg a kor­mány sze­rint az embe­rek pén­zé­nek a saját zse­bük­ben van a leg­jobb helye. Kije­len­tet­te: 10 év alatt 10 szá­za­lék­kal csök­ken­tet­ték az adó­ter­he­ket, ami a leg­na­gyobb adó­csök­ken­tés az Euró­pai Unióban.

Nem­ré­gi­ben azon­ban újra cél­ke­reszt­be kerül­tünk, ami­kor nem támo­gat­tuk a glo­bá­lis mini­mum­adó­ról szó­ló kezdeményezést

– hív­ta fel a figyel­met. Az összes euró­pai ország meg­ad­ta magát, Magyar­or­szág az utol­só ellenálló.

Bírál­ta, hogy a jelen­le­gi ame­ri­kai kor­mány­zat úgy dön­tött, hogy meg­szün­te­ti a Magyar­or­szág és az Egye­sült Álla­mok között fenn­ál­ló adó­ügyi egyez­ményt, amely „való­szí­nű­leg min­den idők leg­jobb adó­zá­si meg­ál­la­po­dá­sa volt”. Ez való­já­ban a bal­ol­dal bosszú­ja volt, mert „az ame­ri­kai pénz­ügy­mi­nisz­té­ri­um vala­hogy meg­fe­led­ke­zett arról a tény­ről, hogy nagyon hason­ló meg­ál­la­po­dá­suk van Orosz­or­szág­gal is”.

Háború és béke

Az ukraj­nai hábo­rú­ról szól­va úgy vél­te: ame­ri­kai-orosz tár­gya­lá­sok nél­kül sosem lesz béke. Ukraj­na Magyar­or­szág szom­széd­ja, és „tel­jes mér­ték­ben szo­li­dá­ri­sak vagyunk velük”. Orosz­or­szág Ukraj­na elle­ni táma­dá­sa eddig közel egy­mil­lió embert kény­sze­rí­tett arra, hogy Magyar­or­szág­ra mene­kül­jön, jelen­leg is napon­ta több mint tíz­ez­ren érkeznek.

A kor­mány­fő sze­rint a glo­ba­lis­ta veze­tők stra­té­gi­á­ja kiter­jesz­ti és elnyújt­ja a hábo­rút, és egy­ben csök­ken­ti a béke esé­lyét. Csak erős veze­tők képe­sek békét terem­te­ni – muta­tott rá. Hozzátette:

Ukraj­na szom­széd­sá­gá­ban Magyar­or­szág­nak bor­zal­ma­san nagy szük­sé­ge van olyan erős veze­tők­re, akik képe­sek arra, hogy tető alá hoz­za­nak egy békemegállapodást.

Szin­tén erős veze­tő­vel ren­del­ke­ző erős Ame­ri­ká­ra van szük­sé­günk – tet­te hozzá.

A minisz­ter­el­nök han­goz­tat­ta: a győ­ze­le­mért kell ját­sza­ni, „el kell hin­nünk, hogy job­bak vagyunk bal­li­be­rá­lis ellen­fe­le­ink­nél”. Úgy vél­te, ez egy kul­túr­há­bo­rú, és új élet­re kell kel­te­ni az egy­há­za­kat, a csa­lá­do­kat, az egye­te­me­ket és a közös­sé­gi intézményeket.

Mint mond­ta, meg kell nevez­ni az ellen­fe­le­ket is. Saját ellen­fe­le­ként emlí­tet­te Soros Györ­gyöt.

Ő nem hisz sem­mi­ben, amit mi képviselünk.

Soros­nak sze­rin­te egy egész had­se­reg áll a szol­gá­la­tá­ban: pénz, civil szer­ve­ze­tek, egye­te­mek, kuta­tó­in­té­ze­tek és a brüssze­li bürok­rá­cia fele, és arra hasz­nál­ja ezt a had­se­re­get, hogy aka­ra­tát rákény­sze­rít­se ellenfeleire.

Közel fél évszázada CPAC

A CPAC 1974-ben ala­pí­tott jobb­ol­da­li poli­ti­kai kon­fe­ren­cia­so­ro­zat, melyet az Ame­ri­kai Kon­zer­va­tív Unió (ACU) ren­dez meg; s a közel fél évszá­za­dos tör­té­ne­te során az ACU leg­nép­sze­rűbb, több tíz­ezer kon­zer­va­tí­vot meg­moz­ga­tó ren­dez­vé­nyé­vé nőt­te ki magát. Május­ban első ízben Buda­pes­ten is ren­dez­tek CPAC-kon­fe­ren­ci­át, CPAC Hun­gary néven.

A három­na­pos dal­la­si kon­fe­ren­cia elő­adói között van Donald Trump volt ame­ri­kai elnök, szá­mos ame­ri­kai repub­li­ká­nus kong­resszu­si tag és kor­mány­zó, de bra­zil, izra­e­li és brit meg­hí­vott is fel­szó­lal. Magyar­or­szág­ról szin­tén az elő­adók közé tar­to­zik Szánt­hó Mik­lós, a CPAC Hun­garyt szer­ve­ző Alap­jo­go­kért Köz­pont főigazgatója.

(VOKS.news, via MTI)