VOKS.news

Novák Katalin az ENSZ-ben: A béke legyen az elsődleges

A magyar állam­fő a békét sür­get­te és Erzsé­bet király­nő örök­sé­gét han­goz­tat­ta az ENSZ-köz­gyű­lés 77. ülés­sza­kán. Az angol nyel­vű tel­jes beszé­det mutat­juk feliratozva.

„Magyar­or­szág arra sür­ge­ti az ENSZ tag­ál­la­ma­it, hogy az orosz-ukrán konf­lik­tus­ban a békét nyil­vá­nít­sák elsőd­le­ges cél­nak” – jelen­tet­te ki az ENSZ Köz­gyű­lé­se előtt a magyar köz­tár­sa­sá­gi elnök. Novák Kata­lin 2022. szep­tem­ber 21-én, a 77. ülés­szak ple­ná­ris ülé­sén New York­ban, angol nyel­ven mond­ta el beszédét.

Oroszország agresszor

Emlé­kez­te­tett arra, hogy az ENSZ meg­ala­kí­tá­sá­nak leg­fon­to­sabb cél­ja a béke volt, ahogy ezt az ENSZ Alap­ok­mány I. cik­ke is meg­fo­gal­maz­za. A köz­tár­sa­sá­gi elnök fel­hív­ta a figyel­met arra is, hogy Magyar­or­szág szom­széd­sá­gá­ban 20 évvel a dél­szláv hábo­rú után újra hábo­rú zaj­lik, és

külö­nös aggo­dal­mat okoz, hogy a hábo­rú­nak hatá­ron túl élő magya­rok is áldo­za­tá­ul esnek.

Meg­erő­sí­tet­te, hogy Magyar­or­szág hatá­ro­zot­tan elíté­li Orosz­or­szág Ukraj­na elle­ni agresszi­ó­ját, amely hatal­mas embe­ri szen­ve­dést és pusz­tí­tást okoz­va rom­ba dön­töt­te Euró­pa béké­jét és súlyos kiha­tás­sal van a világ rendjére.

Legyen béke már

Novák Kata­lin elmond­ta, hogy a magya­rok a konf­lik­tus kez­de­te óta az áldo­za­tok mel­lett áll­nak, jelen­leg is zaj­lik Magyar­or­szág tör­té­ne­té­nek leg­na­gyobb huma­ni­tá­ri­us akci­ó­ja, a magyar embe­rek, egy­há­zak, civil szer­ve­ze­tek, önkor­mány­za­tok és a kor­mány a konf­lik­tus kez­de­te óta már közel 1 mil­lió ember­nek nyúj­tot­tak mene­dé­ket. A köz­tár­sa­sá­gi elnök hangsúlyozta:

Meg­ta­nul­tuk, hogy a hábo­rú gonosz és nem vezet sehova.

A hábo­rú­nak csak áldo­za­tai van­nak, és a leg­na­gyobb vesz­te­sé­gek a csa­lá­do­kat érik: az anyá­kat és apá­kat, akik elve­szí­tik gyer­me­ke­i­ket a csa­ta­té­ren, fele­sé­ge­ket, akik elvesz­tik fér­jü­ket a har­cok­ban, gye­re­ke­ket, akik elvesz­tik test­vé­re­i­ket a hábo­rú poklában.

A lehe­tő leg­ha­tá­ro­zot­tab­ban szó­lí­tunk fel az ártat­lan civi­lek ellen elkö­ve­tett hábo­rús bűnök kivizs­gá­lá­sá­ra. Eze­ket a bűn­cse­lek­mé­nye­ket az ille­té­kes nem­zet­kö­zi intéz­mé­nyek­nek doku­men­tál­ni­uk kell, ki kell nyo­moz­ni­uk és bíró­ság elé kell állí­ta­ni az elkö­ve­tő­ket. Egyet­len elkö­ve­tett bűn­cse­lek­mény sem marad­hat bün­tet­le­nül – tet­te hozzá.

Mit akarunk?

„Mit aka­runk elér­ni az ENSZ-ben? Meg­nyer­ni a hábo­rút?” – tet­te fel a kér­dést az állam­fő, ami­re választ adva kije­len­tet­te, hogy a béke hely­re­ál­lí­tá­sa mel­lett kell kiáll­ni. Rámu­ta­tott arra, hogy Magyar­or­szág több szö­vet­sé­gi rend­szer tag­ja, az ENSZ mel­lett a NATO-nak, az Euró­pa Uni­ó­nak és az Euró­pa Tanácsnak.

Eze­ket a szer­ve­ze­te­ket ere­den­dő­en azért hoz­ták lét­re, hogy a békét szol­gál­ják, a béke terem­tet­te őket, ez adja iden­ti­tá­suk alapját

– tet­te hozzá.

„Csep­pet sem magá­tól érte­tő­dő, hogy ma, ami­kor Euró­pá­ban újra hábo­rú, ener­gia- és élel­mi­szer­vál­ság dúl, a hábo­rú elke­rü­lé­se és béke meg­őr­zé­se érde­ké­ben lét­re­ho­zott szer­ve­ze­tek az ideo­ló­gi­ai indokt­ri­ná­ci­ó­ra össz­pon­to­sí­ta­nak” – fogal­maz­ta meg üze­ne­tét az államfő.

II. Erzsébet öröksége

Novák Kata­lin több pon­ton is idéz­te II. Erzsé­be­tet, a közel­múlt­ban elhunyt brit király­nőt, aki 2010-ben, az ENSZ Köz­gyű­lé­sé­ben elmon­dott beszé­dé­ben fogal­maz­ta meg azt a gon­do­la­tot, hogy a veze­tés leg­ne­he­zebb for­má­ja a békét „meg­vív­ni”. A köz­tár­sa­sá­gi elnök fel­hív­ta a világ veze­tő­i­nek figyel­mét, hogy az ENSZ Nem­zet­kö­zi Béke­nap­ján legye­nek hűek II. Erzsé­bet örök­sé­gé­hez, hogy béké­ben élhessünk.

(VOKS.news, via MTI)