VOKS.news

Őrjöngőknek minősítette a G20 résztvevőit Szergej Lavrov, majd lelépett az ülésről

Idő előtt távo­zik az orosz kül­ügy­mi­nisz­ter G20 cso­port kül­ügy­mi­nisz­te­re­i­nek talál­ko­zó­já­ról, ahol éles viták­ba keve­re­dett az orszá­gát bírálókkal.

Az indo­né­zi­ai Balin meg­ren­de­zett, a világ leg­fej­let­tebb és leg­na­gyobb fel­tö­rek­vő gaz­da­sá­ga­it tömö­rí­tő G20 cso­port meg­be­szé­lé­se­in részt vett az orosz dip­lo­má­cia, a kül­ügy­mi­nisz­ter viszont kihagy­ja a pén­tek­re ter­ve­zett ülé­se­ket, vala­mint a hiva­ta­los vacso­rát – erő­sí­tet­te meg az orosz külügyminisztérium.

Szer­gej Lav­rov még két­ol­da­lú meg­be­szé­lé­se­ket foly­tat, utá­na szól a saj­tó­hoz és távozik

– közöl­te Mari­ja Zaha­ro­va orosz kül­ügy­mi­nisz­té­ri­u­mi szó­vi­vő újságírókkal.

Lav­rov eluta­sí­tot­ta a talál­ko­zón elhang­zott, az ukraj­nai hábo­rú­val kap­cso­la­tos nyu­ga­ti bírá­la­to­kat, „őrjön­gő­nek” minő­sít­ve őket.

Elron­tot­ták a glo­bá­lis gaz­da­sá­gi kér­dé­sek meg­ol­dá­sá­nak lehetőségét

– kor­hol­ta Orosz­or­szág ellen­fe­le­it a külügyminiszter.

A házi­gaz­da Indo­né­zia sür­get­te a G20-at, hogy tag­jai igye­kez­ze­nek meg­ol­dást talál­ni az ukraj­nai konf­lik­tus­ra a talál­ko­zón, ahol viszont az Orosz­or­szág indí­tot­ta hábo­rú bírá­lói egy terem­ben ültek Moszk­va veze­tő diplomatájával.

Oroszország védekezik

„Agresszo­rok, meg­szál­lók, (…) sok min­dent hal­lot­tunk ma” – mond­ta Lav­rov az újság­írók­nak. Sze­rin­te a nyu­ga­ti­ak „szin­te azon­nal, amint átvet­ték a szót a talál­ko­zón, az ukraj­nai hely­zet­tel kap­cso­lat­ban Orosz­or­szág féke­vesz­tett bírá­la­tá­ba fogtak.”

A vita során a nyu­ga­ti part­ne­rek elke­rül­ték a G20 man­dá­tu­má­nak köve­té­sét, nem fog­lal­koz­tak a világ­gaz­da­ság kérdéseivel

– tet­te hoz­zá kri­ti­ká­ját Lavrov.

Moszk­va sze­rint a Nyu­gat kísér­le­te, hogy a modern idők leg­szi­go­rúbb szank­ci­ó­i­val elszi­ge­tel­je, gaz­da­sá­gi hábo­rú meg­hir­de­té­sé­hez hason­lít, ezért Orosz­or­szág mos­tan­tól Kína, India és más, Nyu­ga­ton kívü­li hatal­mak felé fog for­dul­ni. Lav­rov kifej­tet­te: ha azt akar­ja, hogy Ukraj­na legyőz­ze Orosz­or­szá­got, akkor nincs miről beszél­ni a Nyu­gat­tal, amely sze­rin­te meg­aka­dá­lyoz­za Kije­vet abban, hogy keres­se a béke­szer­ző­dés lehetőségét.

Orosz­or­szág kész tár­gyal­ni Ukraj­ná­val és Török­or­szág­gal a gabonáról

– jelen­tet­te ki Lav­rov, viszont hang­sú­lyoz­ta, „nem vilá­gos, mikor kerül­het sor ilyen meg­be­szé­lé­sek­re”. Ami­kor ukrán kol­lé­gá­ja, Dmit­ro Kule­ba online beszé­det inté­zett a G20 cso­port dip­lo­má­ci­ai veze­tő­i­hez, az orosz dip­lo­ma­ta nem volt jelen.

Ukrajna nem a maguké!

Az Egye­sült Álla­mok kül­ügy­mi­nisz­te­re fel­szó­lí­tot­ta Orosz­or­szá­got, hagy­jon fel az ukraj­nai gabo­na export­já­nak aka­dá­lyo­zá­sá­val. Antony Blin­ken a két­na­pos talál­ko­zó pén­te­ki, zárt ajtók mögöt­ti ple­ná­ris ülé­sén az élel­mi­szer- és ener­gia­biz­ton­ság témá­já­ban szó­lalt fel. Egy neve elhall­ga­tá­sát kérő nyu­ga­ti, az ese­mé­nyen részt­ve­vő dip­lo­ma­ta sze­rint egye­ne­sen orosz hiva­ta­li part­ne­ré­nek, Szer­gej Lav­rov­nak címez­te szavait.

Orosz kol­lé­gá­ink­hoz szó­lok: Ukraj­na nem a maguk orszá­ga. A gabo­ná­ja nem a magu­ké. Miért von­ják blo­kád alá a kikö­tő­ket? Enged­ni­ük kell a gabonaszállítást!

– szá­molt be a fel­szó­la­lás­ról a dip­lo­ma­ta, aki hoz­zá­tet­te azt is, hogy az ame­ri­kai tár­ca­ve­ze­tő nem volt haj­lan­dó külön is egyez­tet­ni Lav­rov­val. Sze­rin­te Orosz­or­szág a prob­lé­ma forrása.

Lav­rov a maga részé­ről kifo­gá­sol­ta, hogy az egyez­te­té­sek „azon­nal eltér­tek a tárgy­tól”, és eluta­sí­tot­ta azo­kat az „őrült kri­ti­ká­kat”, ame­lye­ket a talál­ko­zón a nyu­ga­ti orszá­gok Orosz­or­szág felé fogal­maz­tak meg.

Többen próbálnak békíteni

A tanács­ko­zást elnök­lő Ret­no Mar­su­di a konf­lik­tu­sok meg­szün­te­té­sé­re és a fenye­ge­tő glo­bá­lis élel­mi­szer­vál­ság meg­ol­dá­sá­ra szó­lí­tott fel. Pén­te­ki beszé­dé­ben Mar­su­di a sok­sze­rep­lős poli­ti­zá­lás, a mul­ti­la­te­ra­liz­mus fon­tos­sá­gá­ra hív­ta fel a figyel­met. „A mul­ti­la­te­ra­liz­mus nem töké­le­tes. De el tudjuk‑e kép­zel­ni, hogy mul­ti­la­te­ra­liz­mus nél­kül kell élnünk? Biz­tos vagyok ben­ne, hogy a hely­zet még rosszabb lesz” – hangoztatta.

Joko Wido­do indo­néz elnök a múlt héten meg­pró­bált köz­ve­tí­te­ni Orosz­or­szág és Ukraj­na között, mind­két ország­ba ellá­to­ga­tott egy önje­lölt béke­misszió kere­té­ben. Wido­do a múlt hónap­ban arra figyel­mez­te­tett, hogy az ukraj­nai hábo­rú okoz­ta glo­bá­lis élel­mi­szer­vál­ság a fej­lő­dő orszá­gok­ban élő embe­re­ket „a mély­sze­gény­ség és az éhín­ség sza­ka­dé­ká­ba” taszíthatja.

(VOKS.news, via MTI)