VOKS.news

Exkluzív interjút adott az MTVA‑s Papp Dániel

Ebben az iko­ni­kus, gene­rá­ci­ó­kon átíve­lő kér­dés­ben az egész ország érin­tett lehet. Mutat­juk a vezér­igaz­ga­tó­val készült tel­jes interjút.

Várat­la­nul orszá­gos jelen­tő­sé­gű témá­ban nyil­vá­nult meg az MTVA vezér­igaz­ga­tó­ja. Beszé­dé­ben kitért a szak­mai kifo­gás­ta­lan­ság, a pozi­tív érté­kek és a pél­da­mu­ta­tás fontosságára.

Papp Dáni­el, az MTVA vezér­igaz­ga­tó­ja nehe­zen meg­kö­ze­lít­he­tő, inter­jút a leg­rit­kább eset­ben ad. Mint isme­re­tes, ő az a köz­sze­rep­lő, akit egy jog­erős bíró­sá­gi íté­let alap­ján hír­ha­mi­sí­tónak is lehet nevez­ni, de mi ezt most ter­mé­sze­te­sen nem tesszük meg.

Két éve Had­há­zy Ákos és Szél Ber­na­dett ellen­zé­ki kép­vi­se­lők hosszú időn át pró­bál­tak kér­dé­se­ik­re választ kap­ni tőle, ám ezt a köz­mé­dia feje követ­ke­ze­te­sen vissza­uta­sí­tot­ta. A média­mun­kás akkor mind­össze egy­szer állt kame­ra elé, azóta nem talál­tuk a nyo­mát a médiában.

Megtörte a csendet

Nem­rég viszont, az egyéb­ként saj­tó­nyil­vá­nos­sá­got kerü­lő Papp exk­lu­zív inter­jút adott az M1-en. Beszé­dé­ben kitért egy olyan fon­tos, köz­kí­vá­nat­ra meg­va­ló­sí­tott kez­de­mé­nye­zés­re, amely­nek már tavaly is óri­á­si sike­re volt, ennek apro­pó­ján pedig úgy gon­dol­ták, hogy min­den­kép­pen foly­tat­ni fog­ják ezt a hagyományt.

A beszél­ge­tés­ben részt vevő másik, álla­mi tulaj­don­ban lévő vál­la­lat­óri­ás, a Magyar Pos­ta elnö­ke ráadá­sul meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy nem­zet­kö­zi szin­ten is világ­szín­vo­na­lú ered­mé­nye­ket értek el. Az együtt­mű­kö­dés­ről az MTVA vezér­igaz­ga­tó­ja elárul­ta: min­den­kép­pen sze­ret­nék foly­tat­ni a továb­bi­ak­ban is, hiszen olyan, szak­ma­i­lag kifo­gás­ta­lan ele­me­ket tar­tal­maz, melyek időt­ál­ló­ak és pozi­tív, tanul­sá­gos érté­ke­ket képviselnek.

(VOKS.news)