VOKS.news

Így hagyták el a tüntetők a Margit hidat az egész napos katatüntetés végén

Este állt hely­re a for­ga­lom, miu­tán a tün­te­tők egy tel­jes nap­ra elfog­lal­ták a hidat. A rend­őrök nagy erők­kel vol­tak jelen.

Meg­in­dult a vil­la­mos­for­ga­lom a Mar­git hídon kedd este, miu­tán a rend­őrök – több­szö­ri fel­szó­lí­tás után – lete­rel­ték a kis­adó­zó vál­lal­ko­zók téte­les adó­já­nak (kata) módo­sí­tá­sa ellen egész nap til­ta­ko­zó­kat a sínek­ről. Az autók elő­ször Budá­ról Pest­re halad­hat­tak át a hídon, majd ezután min­den irány­ban meg­in­dult a forgalom.

A rend­őrök nagy erők­kel volt jelen a hely­szí­nen. A kör­nye­ző utcák­ban rend­őr­au­tók tucat­jai áll­tak, és a Kép­vi­se­lői Iro­da­ház par­ko­ló­ja is rend­őr­sé­gi jár­mű­vek­kel volt tele. A rend­őrök lánc­ba fej­lőd­ve szo­rí­tot­ták le a tün­te­tő­ket a sínek­ről. Til­ta­ko­zók marad­tak még a jár­dá­kon és a bicik­li­úton, illet­ve az úttes­ten a Pest­ről Budá­ra veze­tő olda­lon, de a rend­őrök idő­vel meg­kezd­ték az ő kiszo­rí­tá­su­kat is.

Hova, hova, állampolgár?

Esté­re a nagy­szá­mú rend­őri jelen­lét oly­kor szür­re­á­lis jele­ne­te­ket is pro­du­kált. A sar­kon lévő McDo­nald’s bejá­ra­ta pél­dá­ul nem volt meg­kö­ze­lít­he­tő a híd felől, a gya­lo­go­sok­nak kör­be kel­lett men­ni­ük a Budai Nagy Antal utca felé (kivé­ve, ha az épü­let­ben lak­tak). A Szent Ist­ván kör­út felől a híd felé érke­zők is rend­őr­sor­fal­ba ütköz­tek – őket vissza­for­dí­tot­ták a Hol­lán Ernő szö­kő­kút felé.

A kata eltör­lé­se elle­ni tün­te­tés a Mar­git híd pes­ti olda­lán, 2022. 07. 12.-én / VOKS.news

Kisebb szó­vál­tá­so­kat leszá­mít­va a tün­te­tés mind­két fél részé­ről béké­sen zaj­lott, főleg a kül­föl­di­ek néz­tek sok­szor tanács­ta­la­nul a lát­szó­lag értel­met­len kor­lá­to­zá­sok láttán.

Spontán gyülekezés

A tün­te­tés miatt nem sok­kal dél­előtt 11 óra után állt le a 4‑es és 6‑os vil­la­mo­sok köz­le­ke­dé­se a Mech­wart liget és az Okto­gon között. A Buda­pes­ti Rend­őr-főka­pi­tány­ság ked­den kora este közöl­te a police.hu‑n, hogy a vil­la­mos­köz­le­ke­dés hely­re­ál­lí­tá­sá­ért és a köz­le­ke­dés biz­ton­sá­gá­ért a rend­őrök fel­szó­lít­ják a Mar­git hídon a gyü­le­ke­zés részt­ve­vő­it, hogy hagy­ják el a síneket.

A kata módo­sí­tá­sa ellen tün­te­tők dél­előtt a Kos­suth téren gyü­le­kez­tek, majd a Mar­git híd­ra vonul­tak, és ott estig aka­dá­lyoz­ták a for­gal­mat. Rövid ide­ig az Erzsé­bet hídon is elfog­lal­ta a bel­ső sávo­kat demonst­rá­lók egy csoportja.

(VOKS.news hely­szí­ni tudó­sí­tás, MTI)