VOKS.news

„Hitvány” volt a műrorvezetés a 2021-es Tranziton

A Kárász Róbert‑i szín­vo­nal kicsap­ta a biz­to­sí­té­kot a nézők között, sokak sze­rint a mode­rá­lás egye­ne­sen néz­he­tet­len­né tet­te az amúgy érde­kes vitákat.

A 2021-es Tran­zit Gon­do­lat­ex­po egyik mode­rá­to­ra Kárász Róbert volt. A vissza­jel­zé­sek azóta egy­ön­te­tű­en abba az irány­ba mutat­nak, hogy a nézők jelen­tős részé­ben erős kéte­lyek merül­tek fel az ATV‑s műsor­ve­ze­tő mode­rá­lá­si kva­li­tá­sa­i­val kap­cso­lat­ban. A képes­sé­ge­ket ille­tő­en nem kívá­nunk állást fog­lal­ni, viszont érde­mes­nek talál­tuk fel­ele­ve­ní­te­ni Puzsér Róbert kri­ti­ká­ját Kárásszal kapcsolatban.

A nép­sze­rű kri­ti­kus a Szn­ob­jek­tív című műsor­ban koráb­ban így jel­le­mez­te Kárász mun­kás­sá­gát: „A fel­ké­szü­let­len­ség, a hülye­ség, a buta­ság, a meg­úsz­ni aka­rás – ez höm­pöly­gött min­den dél­előt­ti beszél­ge­té­sen keresz­tül”. Mint fogalmazott:

Ennek a jelen­lét nél­kü­li jelen­lét­nek volt a nagy baj­no­ka Kárász Róbert.

A műsor­ban Puzsér és ven­dé­ge fel­idéz­ték Kárász egyik neve­ze­tes pil­la­na­tát, ami­kor is Mol­do­va György író mon­da­tát tel­je­sen fél­re­ér­tel­mez­ve fele­lős­ség­re von­ta a neves köz­sze­rep­lőt, mivel egy inter­jú­ban arra asszo­ci­ált, hogy saját magán­éle­té­ben váj­kál, hol­ott az író pusz­tán egy hason­la­tot mon­dott el Gyur­csánnyal kap­cso­lat­ban. „Kárász Róbert klasszi­ku­san az a típu­sú műsor­ve­ze­tő, aki, ha kimegy a stú­di­ó­ból, töb­ben lesz­nek bent” – húz­ta alá som­más kri­ti­ká­ját Puzsér.

Továb­bi információk:
A tíz leg­hit­vá­nyabb tele­ví­zi­ós műsor­ve­ze­tő (tel­jes adás)
Kárász Róbert önszo­pa­tá­sa (TV2, Mokka)

(VOKS.news)