VOKS.news

Jakab Péter testőrei fojtófogással visznek földre egy ellentüntetőt

Kutyát sétál­ta­tó járó­ke­lőt teper­tek le Jakab Péter kopasz verő­em­be­rei a poli­ti­kus egyik vidé­ki kam­pány­ren­dez­vé­nyén – derült ki egy videóból.

A vide­ón az lát­ha­tó, hogy négy nagy­da­rab fér­fi fenye­ge­tő­en köze­le­dik egy kutyát sétál­ta­tó fér­fi felé, egyi­kük hatá­ro­zott moz­du­lat­tal hát­ra­te­ke­ri a kezét, majd a föld­re viszik egy úgy­ne­ve­zett foj­tó­fo­gás­sal. „Az ellen­zé­ki minisz­ter­el­nök-jelölt embe­rei nem finom­kod­tak” – fogal­ma­zott az Index. Az eset­re szep­tem­ber 2‑án, Haj­dú­had­há­zán, egy Job­bi­kos kam­pány­ese­mé­nyen került sor. Később kide­rült, a sér­tett koráb­ban ország­gyű­lé­si kép­vi­se­lő volt.

Az ügy­ből rend­őr­sé­gi fel­je­len­tés is lett, az egyik kísé­rő a Ripost infor­má­ci­ói sze­rint a rend­őr­sé­gi jegy­ző­könyv­ben magát „Jakab Péter test­őré­nek” nevez­te. Az ügy továb­bi körül­mé­nye­it még vizs­gál­ja a rend­őr­ség. A vide­ón az is lát­ha­tó, hogy a ripor­ter meg­ke­res­te a test­őrt, és Jakab Pétert is meg­kér­dez­te, azon­ban egyi­kük sem kívánt rea­gál­ni érdem­ben a tör­tén­tek­re. Jakab ezen­kí­vül tagad­ta, hogy a test­őrök követ­nék őt a rendezvényeire.

Vol­ner János ex-job­bi­kos kép­vi­se­lő sze­rint a „pusz­ta­ke­zes foj­tás” egy rend­őri közel­harc­tech­ni­ka, ame­lyet nem sza­ba­dott vol­na egy test­őr­nek alkal­maz­nia. Vol­ner ezen­kí­vül úgy lát­ja, Jakab túl­zott önér­té­ke­lé­si meg­nyil­vá­nu­lá­sai kiha­tot­tak test­őre­i­re is, ez okoz­ha­tott sze­rep­té­vesz­tést náluk, amely­nek foly­tán mos­tan­ra ők is „vala­mi­fé­le szu­per­me­nek­nek kép­ze­lik magukat”.

(VOKS.news, via Ripost)