VOKS.news

Hagyományőrzés: A TV2 továbbra is Orbán Viktorra szavaz

A TV2 elké­szí­tet­te iko­ni­kus­sá vált válasz­tá­si vide­ó­já­nak 2.0‑ás (2022-es) ver­zó­ját. Hip­no­ti­kus? Dönt­se el! Ehhez segít­sé­gül elér­he­tő az Orbán Vik­tor mel­let­ti kiál­lás egy­órás vál­to­zat­ban is.

A négy évvel ezelőt­ti vok­so­lás ide­jén egy­szer már hitet tet­tek válasz­tott­juk mel­lett, a TV2 híres­sé­gei – Mar­si Ani­kó, Sze­be­ni Ist­ván, Vitá­nyi Judit (az Ori­go írás­mód­ja sze­rint: „Vitány”), Szent­pé­te­ri Esz­ter, Iste­nes Lász­ló, Andor Éva, Váczi Ger­gő, Gönczi Gábor és Sza­lai Vivi­en – most ismét nyil­vá­no­san jelen­tet­ték be, hogy egy ember­ként Orbán Vik­tor­ra sza­vaz­nak 2022. ápri­lis 3‑án.

Szin­te hip­no­ti­kus ere­jű, ahogy a TV2 arcai tíz­szer egy­más után elmond­ják, hogy Orbán­ra szavaznak

fogal­ma­zott a hír­rel kap­cso­lat­ban a HVG. Mivel az üze­net két­ség­te­le­nül rend­kí­vül fon­tos, ezért ebben az 1 órás vál­to­zat­ban tíz helyett immár ezer­egy­száz­nyolc­van­szor mond­ják fel egy­más után sajá­tos „nem­ze­ti hit­val­lá­su­kat” a TV2‑s celebek.

Így egy­részt talán (nem biz­tos!) job­ban rög­zül a mon­da­ni­va­ló, más­részt rela­xá­ci­ó­hoz, elal­vás­hoz, moz­gó­sí­tás­hoz vagy akár nyelv­tö­rő­nek – kinek-kinek igény sze­rint – egy­aránt könnyeb­ben fel­hasz­nál­ha­tó lesz az alkotás.

Tes­sék szavazni!

(VOKS.news, via TV2)