VOKS.news

Visszautasítjuk a Barátság kőolajvezetékre tett barátságtalan ukrán fenyegetést

Men­c­zer Tamás sze­rint meg­döb­ben­tő és elfo­gad­ha­tat­lan az ukrá­nok kije­len­té­se. Beszélt egy ötpon­tos segély­cso­mag­ról is, amellyel támo­gat­juk Ukrajnát.

Meg­döb­ben­tő­nek és elfo­gad­ha­tat­lan­nak tart­ja a Kül­gaz­da­sá­gi és Kül­ügy­mi­nisz­té­ri­um két­ol­da­lú kap­cso­la­tok fej­lesz­té­sé­ért fele­lős állam­tit­ká­ra az ukrán ener­ge­ti­kai minisz­ter tanács­adó­já­nak az olaj­ve­ze­ték­re tett mina­pi kijelentését.

Mint isme­re­tes, Ole­na Zer­kal egy online kon­fe­ren­ci­án arról beszélt, hogy a Barát­ság kőolaj­ve­ze­ték­el „bár­mi meg­tör­tén­het”. Ráadá­sul sej­tel­me­sen még ezt is odaszúrta:

És én úgy vélem, hogy nagyon is helyes len­ne, ha tör­tén­ne valami.

Men­c­zer Tamás a közös­sé­gi olda­lá­ra pén­te­ken fel­tett vide­ó­ban elmond­ta, meg­be­szé­lést foly­ta­tott Lju­bov Nepop­pal, Ukraj­na buda­pes­ti nagy­kö­ve­té­vel, aki­nek elmond­ta, hogy Magyar­or­szág min­den baj­ban lévő­nek segít, de a magyar ener­gia­biz­ton­sá­got táma­dó nyi­lat­ko­za­tok meg­döb­ben­tő­ek és elfogadhatatlanok.

Közöl­te a nagy­kö­vet­tel, hogy nagy meg­döb­be­nés­sel olvas­ta teg­nap az ukrán ener­ge­ti­kai minisz­ter tanács­adó­já­nak nyi­lat­ko­za­tát, aki arról beszélt, hogy „jó len­ne, ha tör­tén­ne vala­mi azzal a veze­ték­kel, ami az ola­jat szál­lít­ja Ukraj­nán keresz­tül Magyarországra”.

Ez egy meg­döb­ben­tő és elfo­gad­ha­tat­lan nyi­lat­ko­zat, nem segí­ti a partnerséget

– jelen­tet­te ki Men­c­zer Tamás.

Segítünk, ahol tudunk

Hoz­zá­tet­te: a magyar kor­mány állás­pont­ja vilá­gos, az ország ener­gia­el­lá­tá­sa biz­to­sí­tott, a magyar csa­lá­do­kat és a rezsi­csök­ken­tést meg­véd­ték és meg is fog­ják véde­ni. „Nem enged­jük, hogy a hábo­rú árát a magyar embe­rek­kel fizet­tes­sék meg” – nyo­ma­té­ko­sí­tot­ta az államtitkár.

Az állam­tit­kár azt is elmond­ta, hogy Magyar­or­szág tör­té­ne­té­nek leg­na­gyobb huma­ni­tá­ri­us akci­ó­ját hajt­ja vég­re, eddig 720 ezer mene­kült érke­zett Magyar­or­szág­ra, min­den­ki­nek szál­lást és ellá­tást biz­to­sí­ta­nak, segí­tik a gye­re­kek isko­láz­ta­tá­sát és a szü­lők mun­ká­hoz jutá­sát is.

Men­c­zer Tamás beszá­molt arról is, hogy Szij­jár­tó Péter kül­ügy­mi­nisz­ter a var­sói donor­kon­fe­ren­ci­án egy ötpon­tos segély­ja­vas­la­tot aján­lott fel. Ezek szerint

  • készek vagyunk kór­há­zak és isko­lák újjáépítésére,
  • mobi­lott­ho­nok szállítására,
  • ösz­tön­dí­ja­kat aján­lot­tunk fel ukrán diákoknak,
  • ukrán kato­nák magyar­or­szá­gi egész­ség­ügyi ellá­tá­sát vál­lal­juk fel­ső pla­fon nél­kül, valamint
  • 130 ukrán gye­rek spe­ci­á­lis gyógy­ke­ze­lé­sé­re is készen állunk

– sorol­ta az állam­tit­kár. Mint hoz­zá­tet­te, az Ukraj­ná­ba jut­ta­tott segély­szál­lít­má­nyok mennyi­sé­ge meg­kö­ze­lí­ti a két­ezer tonnát.

(VOKS.news, via MTI)